خانواده مدیران حامیان

سرکار خانم

آلما فرامرزی

ریاست هیئت مدیره

جناب آقای

مهدی هاشمی

نایب رئیس

جناب آقای

ابراهیم عرب فیروزجایی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای

عقیل منصوری

عضو هیئت مدیره

جناب آقای

مصطفی آقاعلی‌خانی

عضو هیئت مدیره